Studio Diagnozy i ProfilaktykiStudio Diagnozy i Profilaktyki
Studio Diagnozy i Profilaktyki

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

            Uczestnicy przejdą przekrojowe szkolenie z zakresu funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskają wiedzę na temat uzależnień, diagnozowania i pomocy uzależnionym.

 

 

Tematyka szkolenia (trzy bloki tematyczne):

 

 

1. Problemy społeczne:

 

 • Uzależnienie – definicja, rodzaje.
 • Alkoholizm – czym jest uzależnienie od alkoholu, przyczyny, objawy, leczenie.
  • formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu (różne typy terapii, formy leczenia, instytucje)
  • profilaktyka alkoholowa (współpraca ze szkołami, instytucjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką, motywowanie do leczenia odwykowego)
  • jak dotrzeć i rozmawiać z osobami uzależnionymi od alkoholu
 • Narkomania - czym jest uzależnienie od alkoholu, przyczyny, objawy, leczenie.
  • pomoc osobom uzależnionym od narkotyków (różne typy terapii, formy leczenia, instytucje)
  • charakterystyka różnych rodzajów i dostępu do narkotyków w Polsce.
  • przyczyny i skutki zażywania narkotyków
 • Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym.
  • procedura „Niebieska Karta”: znaczenie, rola i zasady postępowania

 

 

2. Strategie Profilaktyczne

 

 • Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Sporządzanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Finansowanie zadań wynikających z działalności GKRPA.

 

 

3. Wybrane zagadnienia prawne związane z realizacją zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (według najnowszych poprawek).
 • Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii - współpraca z innymi instytucjami (szkoła, instytucje pozarządowe).
 • Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Kompletowanie akt spraw skierowanych do sądu w sprawie uzależnień, procedura kierowania spraw do sądu – leczenie odwykowe.

 

 

 

Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń odnośnie tematyki szkolenia

(pominięcie tematów znanych członkom KRPA lub zawarcia w szkoleniu dodatkowej tematyki, nie uwzględnionej w naszej ofercie)

 

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i uprawniające do zasiadania w KRPA, zgodne z najnowszą ustawą.

Szkolenie prowadzone jest przez psychologa i pedagoga.

Ilość uczestników: ustalana indywidualnie.

Czas trwania:  ok. 4 godziny szkoleniowe.

Studio Diagnozy i Profilaktyki
Studio Diagnozy i Profilaktyki